blind
icon_kindleicon_nookicon_koboicon_ARe

 

deceive
icon_kindleicon_nookicon_koboicon_ARe
charmher
icon_kindleicon_nookicon_koboicon_ARe
icon_kindleicon_kindleicon_koboicon_nookicon_ARe